Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

noniegadaj
4023 f1ef 390
Reposted fromhwmc hwmc viadzony dzony

September 18 2017

noniegadaj
noniegadaj
8665 d1c6 390
Reposted fromcorvax corvax viadzony dzony
4940 a9b4 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
noniegadaj
2254 cf6c 390

September 10 2017

noniegadaj

August 17 2017

noniegadaj

August 09 2017

7836 d784 390
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viashouldigetoff shouldigetoff

August 07 2017

noniegadaj
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora

July 23 2017

noniegadaj
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse

November 19 2017

noniegadaj
4023 f1ef 390
Reposted fromhwmc hwmc viadzony dzony

September 18 2017

noniegadaj
noniegadaj
8665 d1c6 390
Reposted fromcorvax corvax viadzony dzony
4940 a9b4 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
noniegadaj
2254 cf6c 390

September 10 2017

noniegadaj

August 17 2017

noniegadaj

August 09 2017

7836 d784 390
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viashouldigetoff shouldigetoff

August 07 2017

noniegadaj
Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora

August 09 2017

7836 d784 390
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viashouldigetoff shouldigetoff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl